มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี
แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานมูลนิธิฯ

สารจากประธาน และผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ


มูลนิธิสร้างเสริมไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม และพัฒนาด้านการศึกษา เสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในชนบทห่างไกล หรือสถานศึกษาที่ยังขาดแคลนปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ "สังคมแห่งภูมิปัญญา" (Knowledge-Based Society) ซึ่งตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียน และองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง


ความสำเร็จของกิจกรรมที่ผ่าน ๆ มาของมูลนิธิฯ เกิดขึ้นได้ ด้วยการสนับสนุนจากทั้งบริษัท ห้างร้าน พนักงาน และอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ เงินสนับสนุน อุปกรณ์ รวมถึงแรงกายและแรงใจ ผมขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่าน และขอส่งเสริมและให้กำลังใจ ทุกคน ทุกภาคส่วน ให้เล็งเห็นความสำคัญของการแบ่งปัน แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ไม่สำคัญว่าจะแบ่งปันให้ใคร หรือ มากน้อยแค่ไหน ผมเชื่อว่าเราสามารถร่วมมือกัน เป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ดีขึ้น


แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ


ประวัติมูลนิธิสร้างเสริมไทย

มูลนิธิสร้างเสริมไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 1997 โดยคุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ด้วยความมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้เจตจำนงที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน โดยเฉพาะเด็กผู้ด้อยโอกาส เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อม ให้คนไทยก้าวไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา


การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิสร้างเสริมไทย มีพื้นฐานมาจากความเชื่อของผู้ก่อตั้งที่ว่า การพัฒนาจำเป็นต้องเสริมสร้างจากรากฐานแห่งความรู้ เพื่อให้การพัฒนาสามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคง ดังนั้นกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ จึงมุ่งเน้นที่การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านทักษะและความสามารถ อันจะส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศต่อไป


การส่งเสริมการศึกษาในที่นี้นั้น มูลนิธิฯ พยายามก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเป็นหลัก ด้วยเหตุผลที่ว่าสังคมทางการศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดนั้น ยังคงเป็นสังคมที่ขาดแคลน นับตั้งแต่การขาดแคลนบุคลากร ผู้ทำการสอน ขาดแคลนอุปกรณ์ การเรียนการสอน หรือแม้กระทั่งเครื่องแบบนักเรียน และอาหารกลางวัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในสังคมเมืองอย่างในเมืองหลวง จะถึงพร้อมด้วยประสิทธิภาพทางการศึกษาเสมอไป เพราะยังมีจุดด้อยให้เห็นอยู่ในบางพื้นที่อย่างที่เรานึกไม่ถึง


ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและชนบทนี้เอง มูลนิธิฯ จึงได้หาหนทางที่จะทำให้ช่องว่างแห่งโอกาสทางการศึกษานั้นแคบลง เพื่อให้ทั้งระบบการศึกษาของไทยในทุกจุดได้เดินเคียงคู่กันไป อันจะเป็นกลไกสำคัญที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


วัตถุประสงค์

 • ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาขึ้นในประเทศไทย ด้วยการยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 • จุดประกายให้สังคมหันมาให้ความสำคัญกับต้นทุนที่มีค่าในสังคม นั่นคือ “การศึกษา”


โครงสร้างมูลนิธิ

มูลนิธิสร้างเสริมไทย,Betterthai Foundation

แนวทางการดำเนินงาน

 • ดำเนินโครงการ “จัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้” พร้อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน เพื่อมอบให้กับโรงเรียน และชุมชนสำหรับใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 • ดำเนินโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” โดยเป็นการจัดแข่งขันประกวดวาดภาพสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพทางด้านศิลปะ

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
  • กิจกรรมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อการศึกษาแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
  • กิจกรรมมอบหนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียนและหน่วยงานของรัฐที่ขาดแคลน
  • กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและความสามารถของเยาวชน ได้แก่ กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา รวมถึงดำเนินโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ โครงการจักรยานยืมเรียน เป็นต้น