มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี


โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง

รวมทั้งสิ้น 315 มูลนิธิ รวมทั้งสิ้น 3,175 คน
ปี ครั้งที่# จำนวนมูลนิธิ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2020
18 19 88
2019
17 20 141
2018
16 21 137
2017
15 24 200
2016
14 24 230
2015
13 17 186
2014
12 17 186
2013
11 17 180
2012
10 18 181
2011
9 17 198
2010
8 18 208
2009
7 15 185
2008
6 19 203
2007
5 16 182
2006
4 13 144
2005
3 14 192
2004
2 11 136
2003
1 15 198
การ์ดนี้เพื่อน้อง,Card for You project

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้องได้ถูกจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้โครงการนี้ เป็นเวทีสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ ได้แสดงความสามารถทางการถ่ายทอดศิลปะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง พร้อมทั้งทำให้สังคมได้รับรู้ความสามารถของเด็กเหล่านี้ ทั้งนี้ ภาพวาดที่ได้รับรางวัลในแต่ละครั้งนั้น ทางมูลนิธิฯ จะทำการจัดพิมพ์เป็นการ์ดอวยพรจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ บุคคลทั่วไป และผู้สนับสนุนกิจกรรม เพื่อส่งผ่านความสุขให้แก่ผู้ได้รับ รวมถึงการได้รับรู้ถึงความสามารถของเด็ก ๆ เหล่านี้ ที่แม้จะเป็นเด็กด้อยโอกาสหรือบกพร่องด้านร่างกาย แต่ก็เป็นเยาวชนที่มีความสามารถ กล้าคิด กล้าฝัน ขอเพียงสังคมให้ “โอกาส” พวกเขาก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้เช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคน โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรดังกล่าว ทางมูลนิธิฯ จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลในด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ ต่อไป


รูปแบบของโครงการ

 • การประกวดวาดภาพ : จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพเพื่อคัดเลือกผลงานมาจัดทำ “การ์ดนี้เพื่อน้อง”
 • การเผยแพร่ผลงาน : นำผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาจัดพิมพ์เป็นการ์ดอวยพร หรือสมุดโน้ตรวมทั้งรวมเล่มผลงานจากการประกวด

รูปแบบการแข่งขัน

จัดให้มีการแข่งขันในลักษณะของเวิร์คชอป โดยให้เด็กมาแข่งขันพร้อมกันด้วยอุปกรณ์ที่ถนัด ไม่จำกัดการเลือกใช้เทคนิค โดยมูลนิธิฯ จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปให้ ถ้านอกเหนือจากที่มูลนิธิฯ กำหนดก็ให้นำมาเอง พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพหรือสารที่สื่อถึงความคิด


คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • เด็กภายใต้การดูแลของมูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีอายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน 150-200 คน (มูลนิธิละ 5-10 คน) ไม่จำกัดเพศ
 • การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทเด็กด้อยโอกาส และประเภทเด็กพิการ

คณะกรรมการตัดสิน

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและบริษัทต่าง ๆ


รางวัลที่จะได้รับ

คณะกรรมการการตัดสินการประกวดฯ จะพิจารณาผลงานที่ดีซึ่งสมควรได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ แยกตามประเภทเด็กด้อยโอกาส และประเภทเด็กพิการ มีรายละเอียดดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิ / สถานสงเคราะห์ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิ / สถานสงเคราะห์ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิ / สถานสงเคราะห์ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 2,500 บาท มูลนิธิ / สถานสงเคราะห์ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท
 • เงินรางวัล 2,500 บาท สำหรับมูลนิธิ / สถานสงเคราะห์ที่ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 1 
ภายใต้หัวข้อ “เมืองไทยในฝัน”

 

วาดภาพจากใจ...เมืองไทยในฝัน


          ในปี 2003 มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดทำโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการแข่งขันวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา โดยการ ขอความร่วมมือจากมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งที่เป็นเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กติกาในการแข่งขันคือ การวาดภาพระบายสี พร้อมทั้งให้เด็กเขียนคำบรรยายใต้ภาพในหัวข้อ “เมืองไทยในฝัน”

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงสมฤทัย อมพินิศ จากสหทัยมูลนิธิ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายธนกร ฤทธิ์เต็ม จากสหทัยมูลนิธิ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงปู เยาวกุลเจริญ จากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ เด็กชายอภิชัย นิยมเหมาะ จากสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท), เด็กหญิงวรรณวิมล เข็มทอง จากสหทัยมูลนิธิ

 

 • ประเภทเด็กพิการ
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายเทียนทอง ถันเฝ้า จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสุดา ปั้นช้าง จากมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายเมธี อุดมสุข จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายเอฟ พงษ์เจริญ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด, เด็กหญิงนงค์นภา รุ่งกมลพันธ และเด็กหญิงชลธิชา พึ่งมี จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

คณะกรรมการตัดสิน

 • อาจารย์ภัทรพล เวทยสุภรณ์ รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์อนัคฆ์ ณ หนองคาย อาจารย์ประจำวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์พัชรา ปิติพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • คุณสรัญ ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดีย ดีไซน์ คอลเลคชั่น จำกัด
 • คุณกฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ดีไซน์ จำกัด
 • คุณนรวัฒน์ สุวรรณ ประธานกรรรมการ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
 • คุณชไมพร อภิกุลวนิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
 • คุณวลัยกรณ์ แสงโชติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเน็ต จำกัด

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2
ภายใต้หัวข้อ “ความฝันของหนู”

 

ขอโอกาสวาดฝันดังใจปรารถนา


          แม้โอกาสในชีวิตจะไม่ได้ติดตัวพวกเขามาแต่เกิด แต่เราทุกคนสามารถสร้างโอกาสให้กับพวกเขาได้ โครงการการ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2 จึงอนุสนธิจากโครงการครั้งแรก ด้วยเจตจำนงมั่นว่าจะขอเป็นผู้มอบ โอกาสแก่น้อง ๆ ให้ปลดปล่อยจินตนาการอย่างมีเป้าหมาย ภายใต้หัวข้อ “ความฝันของหนู” นอกจากจะเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ฝันแล้ว ยังเปิดเวทีให้ได้แสดงฝีมือฉุดจินตนาการอันลึกซึ้ง สื่อความหมายเป็นภาพวาดให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของพวกเขา ทุกดวงใจของผู้ให้ล้วนอิ่มเอมและสุขใจ เมื่อได้เห็นแววตาและรอยยิ้มของน้อง ๆ ที่ฉายแววแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ ต่างก้มหน้าก้มตาร่างภาพที่ฝันไว้ก่อนจะบรรจงแต่งแต้มสีสันตามใจชอบ น้องบางคนเคยมีประสบการณ์จากโครงการครั้งก่อน มาคราวนี้จึงเตรียมพร้อมมาอย่างดี มีการวาดต้นแบบไว้ตั้งแต่ยังไม่ถึงวันแข่ง เรียกว่าฝันมาจากบ้านกันเลยทีเดียว

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายธนกรณ์ ฤทธิ์เต็ม จากสหทัยมูลนิธิ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายเอกสิทธิ์ สีอุ่นมี จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงนิพาดา เวชกามา จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงพยุดา ทองใบ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย, เด็กชายศุภชัย พิชญ์พิเชฐ และเด็กหญิงจุฑาลักษณ์ คันทีท้าว จากมูลนิธิสันติสุข
 • ประเภทเด็กพิการ
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายตั้ม เจริญพันธ์ จากมูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายอภิทักษ์ จำนงกิจ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายบุญชู วงศ์นนทภูมิ จากมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายทรงพล วงศ์นนทภูมิ จากมูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ, เด็กหญิงธันย์ชนก บุณยสุทธยานนท์ และเด็กหญิงภูริชญา คล้ำมณี จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณลิขิต เทอดสถิรศักดิ์ กรรมการมูลนิธิสร้างเสริมไทย
 • คุณสรัญ ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด
 • คุณชไมพร อภิกุลวนิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
 • คุณธิราช เหล่าวรวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด
 • คุณพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 3
ภายใต้หัวข้อ “จากใจถึงใจ”


          เมื่อดวงใจทุกดวงห่วงหาอาทรซึ่งกันและกัน สายธารแห่งน้ำใจก็ไหลมาบรรจบเป็นดวงเดียวกัน ซึ่งย่อมจะทรงพลังมหาศาล สามารถต้านทานสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ไม่ให้กล้ำกลายทำอันตรายมวลมนุษยชาติ โลกของเราก็จะปราศจากความเกลียดชังกัน มีแต่ความรักความเอื้ออาทรต่อกัน อันจะนำมาซึ่งสันติภาพและสันติสุขในที่สุด จึงเป็นที่มาของหัวข้อการประกวดวาดภาพ ครั้งนี้ “จากใจถึงใจ”

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายสุริยา ต่วนสูง จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายบุญยัง ขันทอง จากสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงวารินทร์ เจกะบุตร จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายปกรณ์ แซ่ท้าว จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น, เด็กหญิงวาสินี บุษสาย จากบ้านครูน้อย, เด็กชายอภิชาติ โอสถศิลป์ จากสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช
 • ประเภทเด็กพิการ
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายเจตนิธิ สีสังข์ จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายอภิทักษ์ จำนงกิจ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายศราวุธ ชูเชิด จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงอริส เหลืองวรัญญู จากมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ, เด็กชายองอาจ ภานุรักษ์ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์, เด็กชายณพวุฒิ เจริญสุข จากโรงเรียนประชาบดี (ปากเกร็ด)

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณลิขิต เทอดสถิรศักดิ์ กรรมการมูลนิธิสร้างเสริมไทย
 • อาจารย์ประทีป สว่างสุข รองศาสตราจารย์ (อาจารย์พิเศษ) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คุณวีระพันธ์ ผลธรรมา ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 4
ภายใต้หัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อ”

 

ตั้งปณิธานมั่น...ร่วมทำความดีถวายในหลวง


          ภาพความปลาบปลื้มที่ประชาชนคนไทยได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวในวันพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปี ยังคงติดตาตรึงใจประชาชนทุกคน แม้ว่าภาพแห่งวันวานจะผ่านไปแล้ว แต่สิ่งที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยคือ ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะถวายความจงรักภักดีต่อไป และการทำความดีเพื่อสังคม คงเป็นช่องทางหนึ่งแห่งการบรรลุในปณิธานดังกล่าว สำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมกลุ่มหนึ่ง การได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผนวกความตั้งใจอันแรงกล้า ได้สื่อพลังแห่งความดีออกมาเป็นรูปธรรมผ่านทางภาพวาด โดยรายได้จากการจำหน่ายการ์ดจากภาพวาดดังกล่าว จะได้นำไปสู่การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ และไม่ว่าจะผ่านพ้นช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองไปนานเท่าใด เชื่อว่าคนไทยทุกคนคงจะมุ่งมั่น “ทำดีเพื่อพ่อ” ต่อไป

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงธารารัตน์ บัวระภา จากมูลนิธิสันติสุข
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววรรัตน์ บุตรเหมือน จากบ้านครูน้อย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงรฤก บัวราช จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายสมชาย นาใจ จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น, เด็กหญิงจุรีนาตย์ จังอินทร์ จากบ้านครูน้อย, เด็กหญิงนิภาพร โฉมงาม จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย
 • ประเภทเด็กพิการ
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุชาดา ปั้นช้าง จากมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสุมินตรา โพธิผล จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายประภาส จันทสิทธิ์ จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงดวงดาว กุมภาษี จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, นายอภิทักษ์ จำนงกิจ และเด็กหญิงณัชปภาพินท์ อ่าวสมบูรณ์ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณลิขิต เทอดสถิรศักดิ์ กรรมการมูลนิธิสร้างเสริมไทย
 • คุณดินหิน รักพงษ์อโศก อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ธนาลงกรณ์
 • คุณสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
 • คุณธานี ชินชูศักดิ์ นักเขียนการ์ตูนอิสระ เอ๊ะคุงสตูดิโอ
 • อาจารย์อนันต์ ประภาโส บรรณาธิการอำนวยการสถาบันสิปประภา, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, นักเขียนและจิตรกรอิสระ
 • คุณวีระพันธ์ ผลธรรมา ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 5
ภายใต้หัวข้อ “ต้นกล้าแห่งความฝัน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม”


การ์ดนี้เพื่อน้อง

          “การ์ดนี้เพื่อน้อง” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “ต้นกล้าแห่งความฝัน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม” ที่มีจุดมุ่งหมายให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกถึงจินตนาการพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และยังสะท้อนให้รู้ว่าพวกเขารู้จักรักและใส่ใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัวในแบบใด โดยผลงานรูปภาพของแต่ละคนนั้นจะสอนให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้จะไม่มีความพร้อม เหมือนอย่างคนอื่น ๆ แต่เขาพร้อมที่จะให้และกระทำเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ในแบบที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือได้

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพรสุดา ตุ้มเด่น จากสหทัยมูลนิธิ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงเวฬิกา โชคดี จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงนลิน ช่วยชู จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงกิริยาภรณ์ ไผ่แก้ว จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น, เด็กหญิงจุฑามาศ ตั๊นเช็ง และเด็กหญิงวัชวรรณ โต๊ะศิลา จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ประเภทเด็กพิการ
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงปริศนา ขันแก้ว จากโรงเรียนประชาบดี (ปากเกร็ด)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเดือน นาคประสิทธิ์ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาววรรณพร กอกำเนิดทอง จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายฐนพงศ์ วงศ์ทองอยู่ จากโรงเรียนประชาบดี (ปากเกร็ด), เด็กหญิงบุษกร ชาติรักษา และเด็กหญิงอุสราพร ปุรณะ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณลิขิต เทอดสถิรศักดิ์ กรรมการมูลนิธิสร้างเสริมไทย
 • คุณดินหิน รักพงษ์อโศก อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ธนาลงกรณ์
 • คุณเอกจิตร ปานผู้มีทรัพย์ ประติมากรอิสระ
 • อาจารย์อนันต์ ประภาโส บรรณาธิการอำนวยการสิปประภา, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, นักเขียนและจิตรกรอิสระ
 • คุณวีระพันธ์ ผลธรรมา ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 6
ภายใต้หัวข้อ “แตกต่างได้แต่ต้องเป็นหนึ่ง”

 

แตกต่างได้แต่ต้องเป็นหนึ่ง


          ณ วันนี้ สิ่งที่สังคมไทยต้องการและโหยหาที่สุดคือ การเอาชนะความแตกต่างอย่างสมานฉันท์ ในโลกที่ผู้ใหญ่ห้ำหั่นต่อสู้กันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด จนหลงลืมโลกของเด็ก ๆ ที่ถูกทิ้งไว้กับปัญหา โดยไม่มี ต้นแบบนำทางที่ถูกต้อง อยู่ในสังคมที่ซับซ้อนแตกแยก อย่างโดดเดี่ยว ปัญหามากมายเกิดขึ้นและคงไม่มีวันถูกแก้ไข ถ้าทุกฝ่ายไม่ยอมรับและไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน และ ณ วันนี้ พวกเราทุกคนต้องรวมใจกันค้นหาสิ่งยึดเหนี่ยวเพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง โดยอาศัยการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ด้วยความรักที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ ครอบครัว ศาสนา และเพื่อนมนุษย์ทุกคน ช่วยกันลดและละความเป็นตัวเอง ความเห็นแก่ตัว มองข้ามความไม่เหมือน เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างต้องเป็นหนึ่งเดียว

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงวัลยา บุตรเหมือน จากบ้านครูน้อย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายนันทวัฒน์ ผลาผล จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายจาตุรนต์ ปรีดาผล จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงศศธร หวังผล จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย, เด็กชายวันชัย พวงกล่ำ และเด็กหญิงวัชวรรณ โต๊ะศิลา จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ประเภทเด็กพิการ
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสราภรณ์ ยางกลาง จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ เด็กหญิงนิชาภา นิยม จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงวริษฐา ช่างปรุ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงเพ็ญพิชญา วิเศษศักดิ์ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์, นายอดิวิทย์ นันทะวัตร จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี, นายศุภณรงค์ คงศรี จากมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณปรีชา ผลประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษา บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหาชน)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ภูษิต รัตนมานพ อาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้ อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คุณวีระพันธ์ ผลธรรมา ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 7
ภายใต้หัวข้อ “ความฝันของเด็กไทยหัวใจพอเพียง”

 

จุดเริ่มต้น...บนทางสายกลาง


          โลกของเราทุกวันนี้ล้วนเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อประเทศของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจแก่พวกเราทุกคน หนทางหนึ่งที่เราควรยึดถือไว้เพื่อต่อสู้และแก้ไขปัญหา เพื่อให้เรามีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ และก่อให้เกิดสิ่งสูงสุดที่เราทุกคนต่างปรารถนาที่เรียกว่า “ความสุข” นั่นคือ “ความพอเพียง” ความพอเพียงคือการดำเนินวิถีชีวิตบนทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของคนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง นั่นคือ การรู้จักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขของการมีความรู้และคุณธรรม ซึ่งจะนำพาให้ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม มีความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และก่อให้เกิดความสุขได้อย่างแท้จริง

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายธีระวัติ จันต๊ะนาเขต จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงมณฑิรา เผือกทอง จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงวิมลพันธ์ คล้ายประเสริฐ จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายสรธร แซ่อึ้ง จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น, เด็กชายทศพล ไกรพุก จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้ามหาเมฆ, เด็กหญิงสุนิสา ทองดอนเหมือน จากสหทัยมูลนิธิ
 • ประเภทเด็กพิการ
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายคงพัฒน์ ปัณฑะจักร์ จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายเจตนิธิ สีสังข์ จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายพีระพล รักษาศักดิ์ จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายวัชรพล ดอชนะ จากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์, เด็กชายสุวัชร เอื้อไพบูลย์ และเด็กหญิงสุมินตรา โพธิผล จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณปรีชา ผลประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานโครงการ Art for All โครงการดีเด่นของชาติ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ธนาลงกรณ์
 • คุณวีระพันธ์ ผลธรรมา ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 8
ภายใต้หัวข้อ “แตกต่างได้แต่ต้องเป็นหนึ่ง # 2”

 

เปิดใจยอมรับความแตกต่าง


การ์ดนี้เพื่อน้อง

          มนุษย์เราเกิดมาย่อมมีความแตกต่างกันมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ชนชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อ อย่างไรก็ตาม มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคม จึงจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น อาทิ ปัญหาด้านการเมือง ปัญหาด้านศาสนา และปัญหาด้านภาษา เป็นต้น แม้แต่คน ๆ เดียวกันยังมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ แต่ละช่วงเวลาในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งบางคนอาจมองว่าความแตกต่างเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ในทางกลับกันบางคนอาจไม่เคยเห็นว่าความแตกต่างเป็นปัญหา เพราะพยายามเข้าใจ รู้จักวิธีปรับตัวและแก้ไข ดังนั้น สิ่งที่สำคัญคือ จะทำอย่างไรให้ทุกคนในสังคมสามารถเปิดใจยอมรับความแตกต่างได้ โดยอาจจะช่วยกันลดและละความเป็นตัวเอง ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แล้วอาศัยสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันได้ นั่นคือ ความรักที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งหากทุกคนร่วมมือร่วมใจ ก็จะทำให้สังคมมีแต่สันติสุข

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายธนกร ธรรมวิมล จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายอิสรา เรียนพันธุ์ จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงสมจิต แซ่เฮ้อ จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายนันทวัฒน์ ผลาผล จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น, เด็กชายฟลุ๊ค โรจน์แสงแก้ว จากสถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้านมหาเมฆ, เด็กชายชาคร พงษ์ธานี จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ประเภทเด็กพิการ
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงจิรปรียา นันทชัยศรี จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายบัญชา สัจจะพราน จากโรงเรียนประชาบดี (ปากเกร็ด)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงเกษร ยอดใจเย็น จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายธัญธร ชูพุทธพงศ์ จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช, เด็กชายพัฒน์พงษ์ รักชาติ จากโรงเรียนประชาบดี (ปากเกร็ด), เด็กหญิงปานทิพย์ มงคลทรัพย์ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณดินหิน รักพงษ์อโศก อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ธนาลงกรณ์
 • คุณปาริชาติ ศุภพันธ์ อาจารย์พิเศษภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นายณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คุณวีระพันธ์ ผลธรรมา ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 9
ภายใต้หัวข้อ “หนูรักในหลวง”

 

ถวายความรัก...ภักดีในหลวง


การ์ดนี้เพื่อน้อง

          “คุณเคยตกหลุมรักใครสักคนหรือเปล่า?” คำถามนี้อาจโดนใจใครหลาย ๆ คน มีคำกล่าวว่า “จะหาคนที่รักคนเพียงคนเดียวนั้น หาไม่ยาก แต่จะหาคนที่รักคนทั้งโลกคงหายาก” ใช่แล้ว คุณคงเคยเห็นผู้คนมากมายรัก และยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่ตนรัก แต่จะมีสักกี่คน ที่ทุ่มเทอย่างสุดกำลัง และใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อคนทั้งแผ่นดิน หนึ่งในนั้น คือพระองค์หนึ่ง ที่ชาวไทยรู้จัก และซาบซึ้งดี คือ “ในหลวง” ของเรานั่นเอง จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ “ในหลวง” หรือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” ของประชาชนชาวไทยจะเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน เพราะพระองค์ ได้ทรงเสียสละเพื่อพวกเรามากมายเหลือเกิน ทั้งเวลา ความทุ่มเท อีกทั้งยังทรงให้ความรัก อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแก่ประชาชนของพระองค์

          ในปี 2011 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา มูลนิธิสร้างเสริมไทย จึงได้จัดให้มีกิจกรรม การแข่งขันประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 9 ขึ้น ในหัวข้อ “หนูรักในหลวง” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ใช้ศิลปะ แสดงออกถึงความรัก และการเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่น ตามแบบฉบับของพระองค์ท่าน พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงให้ความรัก โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายนันทวัฒน์ ผลาผล จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงทาริกา นามเดช จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายบริวัตร นรินนอก จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงพรรณภัทร อุบลวิรัตนา จากมูลนิธิสันติสุข, เด็กชายณัฐพล โทวรรณา จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด, เด็กหญิงสุรินธร เทศถมยา จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย
 • ประเภทเด็กพิการ
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายธีรภัทร วุฒิชัยธนากร จากโรงเรียนประชาบดี (ปากเกร็ด)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายพัฒน์พงษ์ รักชาติ จากโรงเรียนประชาบดี (ปากเกร็ด)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายพีรพล รักษาศักดิ์ จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายประธานพร จันทะลุน จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, เด็กหญิงจิตราภา สมศรี จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์, เด็กชายระพีพงศ์ โอแสงใส จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร) ศิลปินอิสระ, นักเขียนการ์ตูนล้อการเมือง ชุดผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน, นักเขียนการ์ตูนประกอบพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก และเรื่องคุณทองแดง
 • คุณดินหิน รักพงษ์อโศก อาจารย์พิเศษคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์
 • คุณโลจนา มะโนทัย อาจารย์ประจำหมวดวิชาพื้นฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คุณเจษฎา มะโนทัย อาจารย์พิเศษหมวดวิชาพื้นฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คุณสุริยา ศรีสุภาพ อาจารย์ประจำหมวดวิชาพื้นฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คุณวีระพันธ์ ผลธรรมา ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 10
ภายใต้หัวข้อ “กระปุกวัฒนธรรม”

 

สั่งสมวัฒนธรรมอันดีงาม...สืบสานประเพณีไทย


          สืบเนื่องจากในปัจจุบัน สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ตลอดจนวิถีชิวิตของคนไทย จึงเป็นเหตุให้วัฒนธรรมของไทยบางอย่าง เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ของคนไทยที่มีมาแต่โบราณค่อย ๆ เลือนหายไป ซึ่งในปัจจุบัน แทบจะไม่หลงเหลือให้เห็นวัฒนธรรมเหล่านี้เท่าไร

 

          มูลนิธิสร้างเสริมไทย ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม วรรณคดี ดนตรี ปรัชญา ศีลธรรม ภาษา หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และต้องการให้น้อง ๆ ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษของเรา ได้สั่งสมบรรดาความดีความงามทั้งหลาย ไว้ในกระปุกแห่งวัฒนธรรมสืบทอดให้แก่ชนรุ่นหลัง

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายชาคร พงษ์ธานี จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ เด็กหญิงพิสรา ยืนยงค์ จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงทิพรัตน์ โพธิอ๊ะ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ วัฒนเวช จากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, เด็กชายโอม อัตถประดิษฐ์ และเด็กชายพิทวัส สามเพชรเจริญ จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
 • ประเภทเด็กพิการ
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงสุภาวรรณ ไกลยะนะ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายสุวัชร เอื้อไพบูลย์ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายประธานพร จันทะลุน จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายสิรภัทร ริยา จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, เด็กหญิงเกษร ยอดใจเย็น จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์, เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โชติรัตน์ จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร) ศิลปินอิสระ, นักเขียนการ์ตูนล้อการเมือง ชุดผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน, นักเขียนการ์ตูนประกอบพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก และเรื่องคุณทองแดง
 • คุณดินหิน รักพงษ์อโศก อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์
 • คุณโลจนา มะโนทัย อาจารย์ประจำหมวดวิชาพื้นฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คุณเจษฎา มะโนทัย อาจารย์ประจำหมวดวิชาพื้นฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คุณสุริยา ศรีสุภาพ อาจารย์ประจำหมวดวิชาพื้นฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คุณวีระพันธ์ ผลธรรมา ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 11


วัตถุประสงค์

 • เป็นเวทีให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายได้ แสดงความสามารถให้สังคมได้รับรู้
 • เพื่อกระตุ้นให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายมีความภาคภูมิใจในตนเอง
 • เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสและเก็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกัน ได้ทำความคุ้นเคย และรู้จักเพื่อนใหม่
 • เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในการ "ให้" กับผู้ด้อยโอกาส
 • เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรไปใช้ในโครงการของมูลนิธิสร้างเสริมไทย 3 โครงการ คือ โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ / กิจกรรมบริจาคคอมพิวเตอร์และสื่อการศึกษา และโครงการจักรยานยืมเรียน เพื่อเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

          เด็กที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียน / มูลนิธิ / สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อายุไม่เกิน 13 ปี ไม่จำกัดเพศ จำนวน 200 คน โดยโรงเรียน มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ ส่งเด็กเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันแห่งละไม่เกิน 15 คน


การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
 • ประเภทเด็กพิการ

     มูลนิธิของสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กที่เคยได้รับรางวัลที่ 1-3 ในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาสามารถลงแข่งขันได้ แต่ไม่สามารถรับรางวัลที่ 1-3

รางวัลที่จะได้รับ

 • เด็กด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท
 • เด็กพิการ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 12
ภายใต้หัวข้อ "รักเธอประเทศไทย"


การ์ดนี้เพื่อน้อง

          ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "รักเธอประเทศไทย" (To Thailand, with Love) ที่ห้อง Meeting Room 1-2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

          ซึ่งในปีนี้มีน้อง ๆ จากมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ และโรงเรียน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 17 แห่ง ด้วยกัน คือ

               1. โรงเรียนปัญญาวุฒิกรจำนวน 7 คน

               2. โรงเรียนเศรษฐเสถียรจำนวน 10 คน

              3. โรงเรียนประชาบดี (ปากเกร็ด)จำนวน 15 คน

              4. บ้านนนทภูมิจำนวน 7 คน

              5. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีจำนวน 12 คน

             6. บ้านราชาวดีหญิงจำนวน 6 คน

            7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชจำนวน 9 คน

            8. มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการจำนวน 7 คน

           9. หมู่บ้านเด็กโสสะ บางปูจำนวน 12 คน

          10. CCFจำนวน 6 คน

          11. มูลนิธิสันติสุขจำนวน 15 คน

          12. บ้านนกขมิ้นจำนวน 15 คน

          13. บ้านภูมิเวทจำนวน 10 คน

          14. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดจำนวน 11 คน

          15. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีจำนวน 12 คน

         16. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆจำนวน 15 คน

         17. มูลนิธิดวงประทีปจำนวน 15 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เหมือนเช่นเคยเราจะแบ่งประเภทของน้อง ๆ ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทด้อยโอกาส และประเภทบกพร่อง ซึ่งน้อง ๆ ทั้งสองประเภทจะต้องมีอายุไม่เกิน 13 ปี

ประเภทรางวัล

สำหรับผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมถึงมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ และโรงเรียน ก็จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนด้วย โดยจะแบ่งรางวัลดังนี้

 • รางวัลชมชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 2,500 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่ /มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ และโรงเรียน ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ / มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ และโรงเรียน ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ / มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ และโรงเรียน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

และในปีนี้น้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ ได้แก่

 • ประเภทบกพร่อง
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพัชรี สอนสิทธิ์ จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายจาตุรนต์ รุ่งเรืองศีล จากโรงเรียนประชาบดี
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กชายสิทธิพล แสงสวัสดิ์ จากโรงเรียนประชาบดี
 • ประเภทด้อยโอกาส
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงวรสิรี ยืนยงค์ จากหมู่บ้านโสสะ บางปู
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงวัชราภรณ์ ณ วันดี จากหมู่บ้านโสสะ บางปู
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงวิไลภรณ์ สุจารี จากหมู่บ้านโสสะ บางปู
 • กิจกรรมภายในงาน
  • พี่หนึ่ง นักร้องจากวง ETC มาร้องเพลงเพราะ ๆ ให้พวกเราฟัง
  • เกมส์ต่าง ๆ เช่น เกมส์ปาเป้า เกมส์เป่าแป้ง เป็นต้น
  • การแสดงมายากล

 

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 13
ภายใต้หัวข้อ "ปันรัก ปันยิ้ม"


การ์ดนี้เพื่อน้อง

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง ประชุม 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสร้างเสริมไทย ได้ส่งมอบความสุข สำหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ‘การ์ดนี้เพื่อน้อง’ ซึ่งจัดเป็นประจำในทุกๆ ปี

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

 1. เพื่อเป็นเวทีให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายได้แสดงความสามารถ
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างจินตนาการต่อยอดการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ในอนาคต

กิจกรรมประกวดวาดภาพในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดว่า ‘ปันรัก ปันยิ้ม’ share the loves, spread the smiles โดยในปีนี้มีน้อง ๆ เข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพเป็นจำนวนมาก และได้เดินทางมาร่วม Workshop และ ชิงทุนการศึกษา ซึ่งทางคณะผู้ดำเนินงานได้จัดหาอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพแข่งขัน เช่น ดินสอ สี ยางลบ กระดาษ ฯลฯ ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้นำไปจัดทำเป็นการ์ดอวยพรส่งความสุขในวันปีใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

โดยกำหนดกติกา / คุณสมบัติของการแข่งขันดังต่อไปนี้

 • เด็กที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียน / มูลนิธิ / สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • อายุไม่เกิน 13 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • รับจำนวน 200 คน โดยโรงเรียน มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ ส่งเด็กเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันแห่งละไม่เกิน 15 คน

ขอบเขตของการประกวด

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • ประเภทเด็กด้อยโอกาส
 • ประเภทเด็กพิการ

(มูลนิธิของสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กที่เคยได้รับรางวัลที่ 1-3 ในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา โดยสามารถลงแข่งขันได้ แต่ไม่สามารถรับรางวัลได้)

 

รางวัลแห่งความสำเร็จ

คณะกรรมการตัดสินการประกวด จะพิจารณาผลงานที่ดี ซึ่งสมควรได้รับพร้อมโล่ ประกาศเกียรติคุณ แยกตามประเภทเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ/สถานสงเคราะห์ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิ /สถานสงเคราะห์ได้รับเงินรางวัล15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิ / สถานสงเคราะห์ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัลได้รับรางวัลละ 2,500 บาท มูลนิธิ / สถานสงเคราะห์ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท
 • เงินรางวัล 2,500 บาท สำหรับมูลนิธิ / สถานสงเคราะห์ที่ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ

 

“การ์ดนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 14
มองมุมใหม่บนโลกใบเดิม


การ์ดนี้เพื่อน้อง

          ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของมูลนิธิสร้างเสริมไทย สำหรับโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิหาคม 2559 กับหัวข้อ “มองมุมใหม่ บนโลกใบเดิม” (The same world, a new perspective) โดยมีน้องจากทั้งหมด 24 มูลนิธิ 230 คนได้เข้าร่วม Workshop อย่างสนุกสนาน มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากคุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิสร้างเสริมไทย ร่วมเปิดงาน และเป็นกำลังใจให้น้องจากมูลนิธิอย่างอบอุ่น และเหล่าอาสาสมัครจำนวน 100 ชีวิตที่คอยบริการ สร้างสีสัน และร่วมยินดีสำหรับน้องๆ ที่ได้รางวัลอย่างหนาแน่น ซึ่งในปีนี้เรามีน้องที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 

ประเภทเด็กบกพร่องทางร่างกาย

 • รางวัลชนะเลิศ : เด็กหญิง ชัยมงคล เล็กรักชาติ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : หญิงศิริลักษณ์ สารทแก้ว โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : เด็กชายวรรณวิษา ศรีมา โรงเรียนเศรษเสถียรในพระราชูปถัมภ์
 • รางวัลชมเชย : เด็กชายหนุมาน หลักมั่น โรงเรียนประชาบดี
 • รางวัลชมเชย : เด็กชายจีระวุฒิ พลกลาง โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
 • รางวัลชมเชย : เด็กชายพงศกร เล็กทองแดง โรงเรียนศรีสังวาลย์

 

ประเภทเด็กด้อยโอกาส

 • รางวัลชนะเลิศ : เด็กชาย สุทัศน์ ขำค้า สหทัยมูลนิธิ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : เด็กชายบดินทร์ จันทร์ลอน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและเยาวชนบ้านมหาเมฆ
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : เด็กชายวุฒิศักดิ์ สูทอง หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
 • รางวัลชมเชย : เด็กชายศิวฤทธิ์ สุริวงศ์ มูลนิธิฟอร์เด็ก
 • รางวัลชมเชย : เด็กชายสุรเดช ลีนะวัต หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
 • รางวัลชมเชย : เด็กหญิงธิดาภา วงศ์กล้าหาญ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ 

       และพิเศษสุดในปีนี้ ท่านประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ได้เพิ่มรางวัลพิเศษให้น้องๆ อีก 4 คนซึ่งมีผลงานโดดเด่นเข้าตากรรมการอีก 4 รางวัล ดังนี้

 • เด็กชายธราธิป รัตนมณี โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
 • เด็กหญิงวรินภรณ์ ทองจำนง โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
 • เด็กหญิงภัทรภรณ์ สุริยะกำพล โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
 • นางสาวราตรี ทะวงษา โรงเรียนประชาบดี

มูลนิธิสร้างเสริมไทยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมแบ่งปันความสุขแก่น้องกว่า 230 ชีวิตด้วยความรัก อบอุ่น และรอยยิ้มเสมอมา

แล้วพบกับใหม่ปีหน้า

โครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ปีที่ 15

ภายใต้หัวข้อ "สู่ฝันอันยิ่งใหญ่"  (The Impossible Dream)


โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ปีที่ 15

"เพราะทุกคนมีความฝัน และไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิที่จะฝัน"

ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับ 15 ปี โครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง"

กับหัวข้อ สู่ฝันอันยิ่งใหญ่  (The Impossible Dream)

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ  ห้อง Meeting Room 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

น้องๆ กว่า 200 ชีวิต จาก 24 มูลนิธิฯ ทั่วประเทศไทย 

เดินทางมาร่วมสานฝันด้วยความสามารถอย่างสุดกำลัง และเต็มที่กับผลงานที่ออกมา มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน อาสาสมัคร น้องๆ และคณะครูพี่เลี้ยงที่ช่วยดูแลและทำให้งานนี้สำเร็จได้อีกครั้ง ..ที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มาร่วมตัดสินผลงานของน้องๆเป็นประจำทุกปี มูลนิธิขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัล มีรายนามดังต่อไปนี้


ประเภทเด็กบกพร่องทางร่างกาย

1    ชนะเลิศ                  

 • เด็กหญิงกุลธิดา เทพณรงค์

        (โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์)

2    รองชนะเลิศอันดับ 1    

 • เด็กชายภานุดล  คงสิน

        (โรงเรียนปัญญาวุฒิกร)

3    รองชนะเลิศอันดับ 2    

 • เด็กหญิงธิดาภา วงศ์กล้าหาญ

     (โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์)

4    ชมเชย                    

 • เด็กชายหนุมาน หลักมั่น

     (ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประชาบดี)

5    ชมเชย                      

 • เด็กชายพุฒิพงศ์ เฉลิมช่วง

     (โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์)

6    ชมเชย                      

 • เด็กชายดำรงศักด์ อินกอง

    (โรงเรียนศรีสังวาลย์)

ประเภทเด็กด้อยโอกาส

1    ชนะเลิศ                     

 • เด็กหญิงกาญจนา มุรินทร์

     (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี)

2    รองชนะเลิศอันดับ 1    

 • เด็กหญิงนฤมณย์ สุขใจวาว

     (มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย) 

3    รองชนะเลิศอันดับ 2    

 • เด็กชายอรรถวิทย์ อินทรศร

     (สหทัยมูลนิธิ)

4    ชมเชย                  

 •  เด็กหญิงญาณิดา บัวหอม

     (มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย)

5    ชมเชย                  

 • เด็กชายพรชัย ใกล้ชิด

     (สหทัยมูลนิธิ)

6    ชมเชย                  

 • เด็กหญิงสุวนันท์  ถิ่นวิสัย

     (มูลนิธิสันติสุข)

และขอขอบคุณโรงเรียน / มูลนิธิฯ / สถานสงเคราะห์ ทั้ง 24 แห่งที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการของเรา
1. มูลนิธิมหาราช
2. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
3. หมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู
3. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
4. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านธัญญพร
5. สถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด
7. สหทัยมูลนิธิ
8. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (ภูมิเวท)
9. สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม (กาญจนบุรี)
10. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
11. มูลนิธิสันติสุข
12. โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ
13. โรงเรียนประชาบดี
14 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
15. สถานสงเคราะห์เด็ก (บ้านนนทภูมิ)
16. มูลนิธิเด็ก (อนุบาลสานรัก)
17 โรงเรียนศรีสังวาลย์
18.โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ 
19.สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี  (หญิง)
20.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
21.โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ (ชลบุรี)
22.มูลนิธิหลวงตาน้อย (นครปฐม)
23.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
24.มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ 
.................................แล้วพบกับความยิ่งใหญ่อีกครั้งในทุกๆ ปีนะคะ............................................

การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 16                                                 

ภายใต้หัวข้อ เสน่ห์เมืองไทย


การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 16

งานการ์ดนี้เพื่อน้องได้ดำเนินมาจนถึงครั้งที่ 16 แล้วนะคะ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Meeting room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายใต้หัวข้อ เสน่ห์เมืองไทย

น้องๆทั้ง 21 มูลนิธิร่วมกันถ่ายทอด มนต์เสน่ห์ความเป็นไทย ผ่านศิลปะการวาดภาพระบายสี ในแบบฉบับของตนเอง นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมความสนุกต่าง ๆ ที่ทางมูลนิธิจัดให้ 
บรรยากาศภายในงานมีแต่ความสนุกสนาน อิ่มเอมใจ

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
เด็กพิการ

 • รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง ภรปพรรณ กาญจนภาศ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงวิภาวี พงษ์สมบัติ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี


เด็กด้อยโอกาส

 • รางวัลชนะเลิศ เด็กชายสุริยา ประทุมวัน มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหลาสกุล มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกนกรัตน์ เรืองรัตน์ มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

คณะกรรมการการตัดสิน

 • ท่านแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โลจนา  มะโนทัย อาจารย์ประจำหมวดวิชาพื้นฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ท่านที่สอง อาจารย์สุริยา  ศรีสุภาพ  อาจารย์ประจำหมวดวิชาพื้นฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ท่านที่สาม อาจารย์เจษฎา  มะโนทัย อาจารย์ประจำหมวดวิชาพื้นฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 • ท่านที่สี่ อาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก หรือครู(จิว)  ศิลปินอิสระ และอาจารย์พิเศษคณะดิจิตอลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ท่านที่ห้า อาจารย์โอม รัชเวทย์ นักเขียนการ์ตูนอิสระ
 • ท่านสุดท้าย คุณวีระพันธ์ ผลธรรมา ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม บมจ. ARIP

ภายใต้หัวข้อ "ดินแดนในฝัน  My Wonderland"


การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 17

          เดินทางมาถึงปีที่ 17 แล้วนะคะ สำหรับงาน “การ์ดนี้เพื่อน้อง”  ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

 ณ ห้อง MR 214-217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  ภายใต้หัวข้อ “ดินแดนในฝัน  My Wonderland” 

          โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากน้องๆทั้ง 20 มูลนิธิ/โรงเรียน  ที่พร้อมจะมาประชันฝีมือและสร้างสรรค์ผลงาน

ให้ออกมาสวยงามและน่าประทับใจ  มูลนิธิสร้างเสริมไทยขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม เป็นพลังใจให้กับน้องๆ

ทุกคนนะคะ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความสนุกต่างๆและของรางวัลอีกมากมายที่ทางมูลนิธิฯจัดเตรียมไว้ให้ 

 มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ประเภทเด็กที่บกพร่องทางด้านร่างกาย

1. รางวัลชนะเลิศ

 • เด็กชายโชคอนันท์  พิมพ์สะกะ            โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

2.รองชนะเลิศอันดับ 1

 • เด็กชายรชต น้อยศรี                             โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

3.รองชนะเลิศอันดับ 2

 • เด็กหญิงนาดา ฮูไซนีย์                          โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

4.รางวัลชมเชย

 • เด็กชายศิรวิทย์  ทาจ๋อย                       โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
 • เด็กชายพีรพัฒน์  ดวงตา                      โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงเกณิกา  แสละวงศ์                   สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)

ประเภทเด็กด้อยโอกาส

1. รางวัลชนะเลิศ

 • เด็กหญิงชลธิชา  ปิตตาทะสา              โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

2.รองชนะเลิศอันดับ 1

 • เด็กชายศิวกร กมลจิตร                        มูลนิธิซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน (โรงเรียนบ้านประคอง)

3.รองชนะเลิศอันดับ 2

 • เด็กชายณัฐวี สุริยะพิทักษ์กุล                หมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู

4.รางวัลชมเชย

 • เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วกำกง                  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
 • เด็กหญิงณัฎฐนิช บันหาร                     มูลนิธิซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน (โรงเรียนบ้านประคอง)
 • เด็กชายชลณัฐ  นามจันดี                     โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

คณะกรรมตัดสิน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โลจนา  มะโนทัย  อาจารย์ประจำวิทยาลัยการออกแบบ  มหาวิทยาลัยรังสิต

2. อาจารย์สุริยา  ศรีสุภาพ  อาจารย์ประจำวิทยาลัยการออกแบบ  มหาวิทยาลัยรังสิต

3.  อาจารย์เจษฎา  มะโนทัย อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการออกแบบ  มหาวิทยาลัยรังสิต

4. อาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก หรือ (ครูจิว)  ศิลปินอิสระ และอาจารย์พิเศษคณะดิจิตอลอาร์ต  มหาวิทยาลัยรังสิต

5.  อาจารย์โอม รัชเวทย์ นักเขียนการ์ตูนอิสระ

6.  คุณวีระพันธ์ ผลธรรมา ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม บมจ. ARIP

การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 18

ภายใต้หัวข้อ " วิถีใหม่ เมืองไทย   “Our New Way of Life”


การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 18

          กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับงาน การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 18   เมื่อวันวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 
ณ ห้อง Suralai Hall  (ชั้น 7) ศูนย์การค้า ไอคอน สยาม ซึ่งภายในปีนี้พวกเราต้องเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ Covid 19
ทำให้ทุกคนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับน้องๆทั้ง 19 โรงเรียน/มูลนิธิ
ที่มีความมุ่งมั่นในการรังสรรค์ผลงานให้ออกมาสวยงามที่สุดค่ะ
มูลนิธิสร้างเสริมไทย ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
 

ประเภทเด็กที่บกพร่องทางด้านร่างกาย

1. รางวัลชนะเลิศ

 • เด็กหญิงกนกวรรณ  คงมั่น                    โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

2.รองชนะเลิศอันดับ 1

 • เด็กชายจิรัฎฐ์  มาเที่ยง                        โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

3.รองชนะเลิศอันดับ 2

 • เด็กชายพิชญุตม์  สุขเรือน                    โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

4.รางวัลชมเชย

 • เด็กชายศิรวิทย์  ทาจ๋อย                      โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
 • เด็กชายหัสดิน  เกิดศรี                         โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กชายสุภคม  พันธ์สำโรง                   โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ประเภทเด็กด้อยโอกาส

1. รางวัลชนะเลิศ

 • เด็กชายอาทิตย์  พงษ์ทอง                  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

2.รองชนะเลิศอันดับ 1

 • เด็กหญิงกนกรัตน์  เรืองรัตน์                โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี                    

3.รองชนะเลิศอันดับ 2

 • เด็กหญิงปานชีวา  สำเริญรัมย์              โรงเรียนบ้านประคอง      

4.รางวัลชมเชย

 • เด็กชายธนพล  อรุณวาว                       สหทัยมูลนิธิ
 • เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินทอง                  โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2
 • เด็กหญิงชิชญา  ลำเจียก                      มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์