มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้


โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้กลับมาสวยงามและทันสมัย

29/9/60

 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ทั้งหมด 13 แห่งทั่วประเทศไทย เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปีแล้ว 

ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ รวมไปถึงโครงการ "จัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้"  จำนวนที่แล้วเสร็จ 11 แห่ง และอยู่ในระหว่างดำเนิน

การก่อสร้างอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเทอดไทย  ตำบลเทอดไทย  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนวัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ

อำเภอทับปุด จังหวัดพังงามูลนิธิฯ จึงได้จัดตั้งอีกหนึ่งโครงการคือ “โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้หลังเก่า” พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่

และเพิ่มสื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น และปรับปรุงตัวอาคารเพื่อคงมีความสวยงามทันสมัยตลอดเวลา

 

 • รายชื่อโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ได้ "ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ" ทั้งหมด 8 แห่ง

  • โรงเรียนวันบางหอย ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก

  • โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  • โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • โรงเรียนบ้านเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน บ้านลาดบัวหลวง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

  • โรงเรียนบ้านสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

  • โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่