มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี


โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้

โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้,บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้,เด็กด้อยโอกาส

โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิสร้างเสริมไทย มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนที่ขาดแคลน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนของชาติได้มีแหล่งเรียนรู้ และมีโอกาสเติบโตขึ้นเป็นปัญญาชนของชาติ ซึ่งจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน มูลนิธิสร้างเสริมไทยจึงได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “Learning with Fun” ซึ่งเป็นอาคารถาวร 2 ชั้น พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หนังสือ ตำราเรียน และสื่อการศึกษาต่าง ๆ ที่ทันสมัย บริเวณภายนอกอาคารมีการตกแต่งด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ทำให้บรรยากาศดูร่มรื่น เหมาะแก่การค้นคว้าหาความรู้ ทั้งนี้ มูลนิธิสร้างเสริมไทยสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน นักเรียน และชุมชน เพื่อให้ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด


นับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้ดำเนินการจัดสร้าง พร้อมทั้งทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับ โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 6 แห่งด้วยกัน


ทั้งนี้ มูลนิธิสร้างเสริมไทยมีเป้าหมายที่จะสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และมีความตั้งใจที่จะดำเนินการจัดสร้าง อาคารศูนย์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน ปีละ 2-3 แห่ง เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง นอกจากนี้ เมื่อส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนไปแล้ว มูลนิธิสร้างเสริมไทยยังมีความตั้งใจที่จะกลับไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนแห่งนั้น ๆ ทุกปี เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการอาคารศูนย์การเรียนรู้ และสำรวจความต้องการของทางโรงเรียนในการจัดหาอุปกรณ์และสื่อการศึกษาเพิ่มเติมให้ ตามความเหมาะสมต่อไป

ปี 2020 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12 โรงเรียนบ้านเทอดไทย

ปี 2020 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12

โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


           เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

และคณะทำงาน  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยมี นายอนุชิต  ไทยรัศมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและตัวแทนชุมชน

รับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย

 


ปี 2018 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

ปี 2018 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 11

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


      เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะทำงาน

ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 11 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

ทั้งนี้ ฯพณฯ องคมนตรีได้ให้โอวาทกับนักเรียน คณะครู และชุมชน สำหรับการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนางวรรณวิมล ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนชุมชน รับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้

จากมูลนิธิสร้างเสริมไทยร่วมกัน


ปี 2018 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 10 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ

ปี 2018 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 10

โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง


      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิสร้างเสริมไทย  นำโดย คุณแจ็ค  มินทร์  อิงค์ธเนศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร

ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ จังหวัดระยอง น้องๆนักเรียน และกลุ่มแม่บ้านของชุมชนได้ทำการ

แสดงฟ้อนรำอวยพรเพื่อต้อนรับคณะมูลนิธิฯ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน  หลังจากนั้นได้ทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคาร โดยมี

นายมานะชัย  วงษ์ธนสุภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนชุมชนร่วมกันรับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย


ปี 2015 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 9 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์

ปี 2015 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 9

โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


       เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านทางมูลนิธิสร้างเสริมไทย โดย คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้งโครงการและดำเนินการก่อสร้าง ได้ทำพิธีเปิด พร้อมส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ (Center of Learning with Fun 9) แก่โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยตัวอาคาร ห้องคอมพิวเตอร์ (smart class room) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชน และชุมชน


ปี 2014 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 8 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

ปี 2014 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 8

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่


       เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทยและคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ (Center of Learning with Fun) แห่งที่ 8 ให้กับชุมชนและโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน


ปี 2013 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 7 โรงเรียนบ้านสันทะ

ปี 2013 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 7

โรงเรียนบ้านสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


       วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 คุณแจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทยพร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและส่งมองอาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 7 (Center of Learning with Fun #7) ให้กับชุมชนและโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสันทะ จังหวัดน่าน


ปี 2012 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 6 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน

ปี 2012 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 6

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ 16 บ้านลาดบัวหลวง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ


       อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 6 นี้ ถือเป็นอาคารหลังที่ 2 ของปี 2012 ที่มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดสร้างและส่งมอบอาคารหลังนี้ให้กับชุมชนและโรงเรียนณ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ 16 บ้านลาดบัวหลวง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2012 โดยนายภักดี ขระสูงเนิน พร้อมกับชุมชนร่วมกันรับมอบอาคารดังกล่าว


ปี 2012 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี

ปี 2012 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 5

โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


       มูลนิธิสร้างเสริมไทย ยังคงสานต่อความตั้งใจในการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารแห่งที่ 5 ให้กับนายสุรพล ณ วันจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2012


ปี 2010 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 4 โรงเรียนบ้านเมืองแปง

ปี 2010 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 4

โรงเรียนบ้านเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


       นับเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้หลังที่ 4 ของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ที่ได้ทำพิธีเปิดและส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2010 โดยมีชุมชนและนายอุทัย ศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกันรับมอบ


ปี 2010 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ปี 2010 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 3

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง


     ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2010 คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทย พร้อมด้วยทีมงานมูลนิธิฯ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยนายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า เป็นตัวแทนรับมอบ


ปี 2008 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 2 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)

ปี 2008 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 2

โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


     ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ที่มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้ทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2008 โดยนายสุรศักดิ์ ทุมกิจจะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ


ปี 2007 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 1 โรงเรียนวัดบางหอย

ปี 2007 อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 1

โรงเรียนวัดบางหอย ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


      มูลนิธิสร้างเสริมไทย ได้ทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 1 ให้กับโรงเรียนวัดบางหอย ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2007 โดยนายสมชาย แย้มภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบร่วมกับชุมชน