มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี

โครงการมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน

โครงการมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน,Donation of School Materials Project

กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งของมูลนิธิฯ ที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาด้าน การศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ เพื่อจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศต่อไป

แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าสังคมการศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล งบประมาณจากภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอ ทำให้ยังขาดแคลน อุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา ทำให้มีความแตกต่างและเกิดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างสังคมเมือง และชนบทขึ้น

มูลนิธิสร้างเสริมไทย จึงได้ริเริ่มโครงการมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน ในการเติมเต็มช่องว่างทางการศึกษาให้แคบลง เพื่อระบบการศึกษา ของไทยไม่ว่าในเมืองหรือชนบทจะได้เดินไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดกิจกรรมอาสาสมัครซ่อมและบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเมื่อกว่าสิบปีที่แล้ว เพื่อมอบให้โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่ได้ทำการมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเตรียมพร้อมให้คนไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา (Knowledge based Society) ต่อไป

รายชื่อโรงเรียน / มูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการปี

ปี 2555

รวม 1,469 คน
โรงเรียนบ้านจัน / พังงา
โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง / นราธิวาส
โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ / กาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย / ตาก
โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย / ขอนแก่น
โรงเรียบบ้านหินตั้ง / เลย
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 / สุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง / นครพนม
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ / มุกดาหาร

ปี 2554

รวม 2,100 คน
มูลนิธิสายเด็ก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปี 2553

รวม 1,464 คน
สำนักอุทยานการเรียนรู้ (Mini TK ) / กรุงเทพฯ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) / กรุงเทพฯ
โรงเรียนวัดหนองคุ้ม / ปราจีนบุรี
โรงเรียนบ้านโนนค้อ / อำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองระเยียว / ศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านเค็ง / ศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์/ หนองคาย
โรงเรียนวัดป่ากิ่ว / นครศรีธรรมราช

ปี 2552

รวม 1,349 คน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) / กรุงเทพฯ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา / สมุทรปราการ
โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน / สตูล
โรงเรียนบ้านฉลุง / สตูล
โรงเรียนบ้านคำม่วง / ขอนแก่น

ปี 2551

รวม 1,733 คน
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ / กรุงเทพฯ
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ / ยโสธร
โรงเรียนบ้านหนองไทร / สระแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง / ลำพูน
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน / ลำพูน

ปี 2550

รวม 2,430 คน
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร / เชียงใหม่
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ / กรุงเทพฯ
ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
โรงเรียนบ้านดงเมย / อุบลราชธานี
โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง / อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านน้ำหัก / พิษณุโลก
โรงเรียนวัดโบราณหลวง / พิษณุโลก
โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง / เชียงใหม่

ปี 2549

รวม 1,768 คน
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็ก / พุทธมณฑลสาย 2
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด / นนทบุรี
โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ / อุดรธานี
โรงเรียนบ้านแหลมทราย / ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ / ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านทับร้าง / ชลบุรี
โรงเรียนบ้านคลองซื่อ / สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านลำพยา / นครปฐม
โรงเรียนวัดสามแยก / ฉะเชิงเทรา

ปี 2548

รวม 919 คน
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (คลองเตย) ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์
โรงเรียนบ้านด้าย (เทพกาญจนาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก
บ้านกาญจนาภิเษก / นครปฐม
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนสระแก้ววิทยา / กาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านปงของ
โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น / เชียงราย